Studying in the UK

与团队见面

我们这里有一支伟大的球队,在SGI,具有从我们运行的教师培训课程,丰富的教师培训经验,一些教师。有些人在教学和语言相关的学科高级英语语言教学资格和硕士学位。 

 

 

Meet The SGI Team
研究总监
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训协调员
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训
Meet The SGI Team
资深英语教师和教师培训